On grid system เป็นการลดค่าไฟฟ้า จากแผงโซล่าเซลล์ แบบออนกริด เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่งจากการไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าระบบนี้ จะมีแผงโซลาร์เซลล์ สำหรับกำเนิดไฟฟ้า ต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์ เพื่อแปลงจากไฟกระแสตรง เป็นไฟกระแสสลับ เพื่อต่อกับระบบไฟ เพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ร่วมกับระบบไฟของการไฟฟ้า

ข้อดี ✅ On grid system เป็นการลดค่าไฟฟ้า จากแผงโซล่าเซลล์ ลดค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าฟรี เนื่องจากผลิตไฟฟ้าได้เองในตอนกลางวัน ใช้ไฟฟ้าฟรี ลดค่าไฟฟ้าได้ สำหรับผู้ประกอบการติดตั้งระบบไฟขนาดใหญ่ สามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ โดยติดต่อการไฟฟ้า จะต้องสมัครและยื่นเอกสาร พร้อมวิศวกรเซ็นต์รับรอง

การใช้งานระบบนี้ จะใช้ในพื้นที่ ที่มีไฟฟ้าเข้าถึงแล้ว ใช้เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางผู้ที่ต้องการติดตั้ง ต้องมีพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และรู้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน โดยดูจากหน่วยการใช้ไฟฟ้า ที่เสียค่าไฟฟ้าแต่ละเดือน เพื่อออกแบบกำลังการผลิต หาขนาดกริดไทอินเวอร์เตอร์ และจำนวนแผงโซลาร์เซลล์

Sale!
Sale!
Sale!