On grid system เป็นการลดค่าไฟฟ้า จากแผงโซล่าเซลล์ แบบออนกริด เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่งจากการไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าระบบนี้ จะมีแผงโซลาร์เซลล์ สำหรับกำเนิดไฟฟ้า ต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์ เพื่อแปลงจากไฟกระแสตรง เป็นไฟกระแสสลับ เพื่อต่อกับระบบไฟ เพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ร่วมกับระบบไฟของการไฟฟ้า

ข้อดี ✅ On grid system เป็นการลดค่าไฟฟ้า จากแผงโซล่าเซลล์ ลดค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าฟรี เนื่องจากผลิตไฟฟ้าได้เองในตอนกลางวัน ใช้ไฟฟ้าฟรี ลดค่าไฟฟ้าได้ สำหรับผู้ประกอบการติดตั้งระบบไฟขนาดใหญ่ สามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ โดยติดต่อการไฟฟ้า จะต้องสมัครและยื่นเอกสาร พร้อมวิศวกรเซ็นต์รับรอง

การใช้งานระบบนี้ จะใช้ในพื้นที่ ที่มีไฟฟ้าเข้าถึงแล้ว ใช้เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางผู้ที่ต้องการติดตั้ง ต้องมีพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และรู้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน โดยดูจากหน่วยการใช้ไฟฟ้า ที่เสียค่าไฟฟ้าแต่ละเดือน เพื่อออกแบบกำลังการผลิต หาขนาดกริดไทอินเวอร์เตอร์ และจำนวนแผงโซลาร์เซลล์

โครงสร้างของแผงโซล่าเซลล์โครงสร้างที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ รอยต่อพีเอ็นของสารกึ่งตัวนำ สารกึ่งตัวนำที่ราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนโลก คือ ซิลิคอน จึงถูกนำมาสร้าง โดยนำซิลิคอนมาถลุง และผ่านขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์ จนกระทั่งทำให้เป็นผลึก จากนั้นนำมาผ่านกระบวนการแพร่ซึมสารเจือปนเพื่อสร้างรอยต่อพีเอ็น โดยเมื่อเติมสารเจือฟอสฟอรัส จะเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น (เพราะนำไฟฟ้าด้วยอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบ) และเมื่อเติมสารเจือโบรอน จะเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพี (เพราะนำไฟฟ้าด้วยโฮลซึ่งมีประจุบวก)ดังนั้น เมื่อนำสารกึ่งตัวนำชนิดพีและเอ็นมาต่อกัน จะเกิดรอยต่อพีเอ็นขึ้น โครงสร้างของแผงชนิดซิลิคอน อาจมีรูปร่างเป็นแผ่นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความหนา 200-400 ไมครอน (0.2-0.4 มม.) ผิวด้านรับแสงจะมีชั้นแพร่ซึมที่มีการนำไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าด้านหน้าที่รับแสงจะมีลักษณะคล้ายก้างปลาเพื่อให้ได้พื้นที่รับแสงมากที่สุด ส่วนขั้วไฟฟ้าด้านหลังเป็นขั้วโลหะเต็มพื้นผิว

หลักการทำงานทั่วไปของแผงโซล่าเซลล์เมื่อมีแสงตกกระทบแผง จะเกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้าประจุลบและบวกขึ้น ได้แก่ อิเล็กตรอนและ โฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะทำหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล์ เพื่อแยกพาหะนำไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปที่ขั้วลบ และพาหะนำไฟฟ้าชนิดโฮลไปที่ขั้วบวก (ปกติที่ฐานจะใช้สารกึ่งตัวนำชนิดพีขั้วไฟฟ้าด้านหลังจึงเป็นขั้วบวก ส่วนด้านรับแสงใช้สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น ขั้วไฟฟ้าจึงเป็นขั้วลบ) ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อต่อให้ครบวงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้น
ลักษณะเด่นของแผงโซล่าเซลล์ คือสะอาดและบริสุทธิ์ไม่ก่อปฏิกิริยาที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษเป็นการนำพลังงานจากแหล่งธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่าและไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้สามารถนำไปใช้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทุกพื้นที่บนโลกและได้พลังงานไฟฟ้าใช้โดยตรงไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงอื่นใดนอกจากแสงอาทิตย์รวมถึงไม่มีการเผาไหม้จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางด้านอากาศและน้ำไม่เกิดของเสียขณะใช้งานจึงไม่มีการปล่อยมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมไม่เกิดเสียงและไม่มีการเคลื่อนไหวขณะใช้งานจึงไม่เกิดมลภาวะด้านเสียงเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่และไม่มีชิ้นส่วนใดที่มีการเคลื่อนไหวขณะทำงานจึงไม่เกิดการสึกหรอต้องการการบำรุงรักษาน้อยมากอายุการใช้งานยืนยาวและประสิทธิภาพคงที่มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีลักษณะเป็นโมดูลจึงสามารถประกอบได้ตามขนาดที่ต้องการช่วยลดปัญหาการสะสมของก๊าซต่างๆ บนบรรยากาศเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์,ซัลเฟอร์ไดออกไซด์,ไฮโดรคาร์บอน และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ฯลฯซึ่งเป็นผลจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจำพวกน้ำมันถ่านหินและก๊าซธรรมชาติล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกทำให้โลกร้อนขึ้นเกิดฝนกรดและอากาศเป็นพิษฯลฯ

แผงโซล่าเซลล์ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและมีหน่วยเป็นวัตต์(Watt)มีการนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆเซลล์มาต่อกันเป็นแถวหรือเป็นชุด(Solar Array)เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าใช้งานตามที่ต้องการโดยการต่อกันแบบอนุกรมจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าและการต่อกันแบบขนานจะเพิ่มพลังงานไฟฟ้าหากสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แตกต่างกันก็จะมีผลให้ปริมาณของค่าเฉลี่ยพลังงานสูงสุดในหนึ่งวันไม่เท่ากันด้วยรวมถึงอุณหภูมิก็มีผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าหากอุณหภูมิสูงขึ้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจะลดลง
The array of a photovoltaic power system, or PV system, produces direct current (DC) power which fluctuates with the sunlight’s intensity. For practical use this usually requires conversion to certain desired voltages or alternating current (AC), through the use of inverters. Multiple solar cells are connected inside modules. Modules are wired together to form arrays, then tied to an inverter, which produces power at the desired voltage, and for AC, the desired frequency/phase.Many residential PV systems are connected to the grid wherever available, especially in developed countries with large markets. In these grid-connected PV systems, use of energy storage is optional. In certain applications such as satellites, lighthouses, or in developing countries, batteries or additional power generators are often added as back-ups. Such stand-alone power systems permit operations at night and at other times of limited sunlight. 
Photovoltaics A  solar cell, or photovoltaic cell (PV)is a device that converts light into electric current using the photovoltaic effect. The first solar cell was constructed by Charles Fritts in the 1880s. The German industrialist Ernst Werner von Siemens was among those who recognized the importance of this discovery. In 1931, the German engineer Bruno Lange developed a photo cell using silver selenide in place of copper oxide, although the prototype selenium cells converted less than 1% of incident light into electricity. Following the work of Russell Ohl in the 1940s, researchers Gerald Pearson, Calvin Fuller and Daryl Chapin created the silicon solar cell in 1954. These early solar cells cost 286 USD/watt and reached efficiencies of 4.5–6%.

Sale!

อินเวอร์เตอร์ ออนกริด

Inverter JFY Model Sunleaf ขนาด 3000W

฿24,000
Sale!

อินเวอร์เตอร์ ออนกริด

Inverter JFY Model Sunleaf ขนาด 5000W

฿30,000
Sale!

อินเวอร์เตอร์ ออนกริด

Inverter JFY Model Suntree 10000W3P (3phase)

฿52,800
Sale!

อินเวอร์เตอร์ ออนกริด

Inverter JFY Model Suntree 20000W3P (3phase)

฿85,000
Sale!

อินเวอร์เตอร์ ออนกริด

Inverter JFY Model Suntree 5000W3P (3phase)

฿42,000