จัดงานอบรมระบบโซล่าเซลล์เบื้องต้นฟรี อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี