ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Ps Solarcell

ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการ Ps Solarcell ตามที่ได้ให้บริการโดย บริษัท พีเอส อินเตอร์เทรด โซล่าเซลล์ จำกัด (“บริษัท”) และตามรายละเอียดที่บริษัทกำหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

1.1 “ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ” หมายความถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Ps Solarcell นี้ รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า

1.2 “บริการ” หมายความถึง บริการ Ps Solarcell ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ซึ่งเป็นการให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริการประเภทอื่นใดที่บริษัทจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า

1.3 “บริษัท” หมายความถึง บริษัท พีเอส อินเตอร์เทรด โซล่าเซลล์ จำกัด และให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทมอบหมายด้วย

1.4 “ผู้ขอใช้บริการ” หมายความถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่เป็นผู้ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และให้หมายความรวมถึงผู้ใช้งาน และผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ขอใช้บริการดังกล่าวด้วย

1.5 “รายการ” หมายความถึง คำขอ คำสั่ง รายการ หรือธุรกรรมต่าง ๆ ที่กระทำผ่านบริการของบริษัท

1.6 “รหัสประจำตัว” หมายความถึง Login Name หรือ Username, รหัสผ่าน (Password), รหัส OTP – One Time Password รวมถึงรหัสอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือการทำรายการการใช้บริการ ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใดๆ และไม่ว่าจะเป็นรหัสที่บริษัทเป็นผู้กำหนดให้ หรือเป็นรหัสที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กำหนดเองก็ตาม

1.7 “ระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายความถึง ระบบคอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Application Program) ที่เชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยตรง หรือเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งบริษัทกำหนดหรือจัดให้มีขึ้น เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้ในการเข้าทำรายการการใช้บริการ หรือเข้าถึงหรือเข้าใช้บริการ หรือเพื่อรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงข้อมูล ข้อความ ภาพ เนื้อหา สื่อผสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ทั้งหมดที่ปรากฏหรือจัดให้มีขึ้นบนระบบดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก

1.8 “เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใดๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทหรือระบบสื่อสารขัดข้องเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือปัญหาด้านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data)

2. การขอใช้บริการ และการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า

2.1 ผู้ขอใช้บริการจะสามารถใช้บริการของบริษัทได้ต่อเมื่อผู้ขอใช้บริการได้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ โดยกรอกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ (เช่น ชื่อ อีเมล โทรศัพท์) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามวิธีการและขั้นตอนตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งได้รับอนุมัติจากบริษัทให้เป็นผู้ใช้บริการแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า

2.2 ผู้ขอใช้บริการจะต้องกำหนดรหัสประจำตัว เพื่อใช้สำหรับการเข้าใช้บริการ และ/หรือทำรายการการใช้บริการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

2.3 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรักษารหัสประจำตัวไว้เป็นความลับ โดยต้องไม่แจ้ง เปิดเผย หรือกระทำการใดๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสประจำตัวดังกล่าว

2.4 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวเมื่อใดก็ได้ โดยดำเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2.5 กรณีที่รหัสประจำตัวของผู้ขอใช้บริการชำรุด หรือสูญหาย ผู้ขอใช้บริการต้องดำเนินการตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเพื่อเปลี่ยนรหัสประจำตัวใหม่ ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการทำธุรกรรมใดๆ หรือการใช้บริการผ่านรหัสประจำตัวของ ผู้ขอใช้บริการก่อนที่จะมีการเปลี่ยนรหัสประจำตัวใหม่นั้น ให้มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบทุกประการ

3. การใช้บริการ และผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ

3.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการและขั้นตอนตามที่บริษัทกำหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทกำหนดขึ้น และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการตามแต่ละฟังก์ชัน และ/หรือ ประเภทรายการที่ปรากฏขึ้นก่อน และ/หรือ ระหว่างที่ผู้ขอใช้บริการทำรายการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้ถือว่าข้อตกลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ด้วย

ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเป็นนิติบุคคล ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า ผู้ทำรายการมีอำนาจทำรายการแทนผู้ขอใช้บริการ และการดำเนินการใดๆ ของผู้ทำรายการมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ โดยที่บริษัทไม่มีหน้าที่ตรวจสอบขอบอำนาจของบุคคลดังกล่าว

3.2 ในการเข้าใช้บริการแต่ละครั้ง ผู้ขอใช้บริการต้องใส่รหัสประจำตัวให้ถูกต้อง พร้อมปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง

3.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า รายการการใช้บริการ และ/หรือการดำเนินการใดๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการและบริษัท รวมทั้งถือว่ามีผลใช้บังคับโดยถูกต้องสมบูรณ์ผูกพันผู้ขอใช้บริการ และเป็นการดำเนินการโดยชอบและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย โดยที่บริษัทไม่ต้องสอบถามไปยังผู้ขอใช้บริการ หรือตรวจสอบความถูกต้อง อำนาจ หรือตัวตนของผู้ขอใช้บริการ รวมทั้งไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล และ/หรือรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการการใช้บริการในครั้งนั้นๆ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และผู้ขอใช้บริการไม่ต้องทำ และ/หรือลงนามในเอกสารอื่นใดอีก เว้นแต่บริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง นอกจากนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ใช้เป็นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อผู้ขอใช้บริการได้ตามกฎหมายเสมือนหนึ่งเป็นต้นฉบับ โดยผู้ขอใช้บริการสละสิทธิ์ในการโต้แย้งพยานหลักฐานทุกประการ

3.4 ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ดังต่อไปนี้ และ/หรือที่บริษัทจะกำหนดขึ้นในอนาคต เพื่อทำรายการการใช้บริการได้ตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตามเวลาอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดต่อไป

3.5 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางในการรับเงิน หรือการรับส่งสินค้าและ/หรือบริการ ระหว่าง ผู้ขอใช้บริการ กับผู้ขายสินค้าสินค้าและ/หรือบริการเท่านั้น โดยหากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและ/หรือบริการแล้ว ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดต่อหรือเรียกร้องไปยังผู้ขายสินค้าสินค้าและ/หรือบริการรายนั้นๆ โดยตรง นอกจากนี้ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ และบริษัทไม่มีความรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการ หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหาย ล่าช้า และ/หรือเหตุอื่นใด อันเกิดขึ้นจากสินค้าและ/หรือบริการของบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น

3.6 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิในการระงับหรือยกเลิกรายการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของผู้ขอใช้บริการเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่รายการซื้อสินค้าและ/หรือบริการถูกยกเลิกโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอใช้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายในรูปแบบของการคืนเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการที่ชำระมาแล้วให้แก่ผู้ขอใช้บริการ โดยไม่มีดอกเบี้ยเท่านั้น

3.7 หากรายการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของผู้ขอใช้บริการถูกยกเลิก ผู้ขอใช้บริการจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของผู้ขอใช้บริการนั้นๆ

3.8 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหา ข้อความ และ/หรือรูปภาพที่บริษัทพิจารณาว่าไม่เหมาะสม หรือเข้าข่าย อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบใดๆ ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่บริษัทเห็นสมควร หรือได้รับแจ้งจากบุคคล หรือหน่วยงานอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า

3.9 ผู้ขอใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการใช้บริการ (ถ้ามี) ตามอัตราและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

3.10 ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า ภาพถ่าย เอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ที่บริษัทได้รับ และ/หรือจะได้รับในภายหน้าจากผู้ขอใช้บริการผ่านบริการ เป็นข้อมูลของผู้ขอใช้บริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบฐานข้อมูลของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของบริษัท และ/หรือ การใช้ทำธุรกรรมกับบริษัท

ในกรณีที่บริษัทพบหรือสงสัยว่า ภาพถ่าย เอกสาร และ/หรือข้อมูลที่บริษัทได้รับจากผู้ขอใช้บริการไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง ผู้ขอใช้บริการตกลงให้บริษัทมีสิทธิไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการทำธุรกรรม และ/หรือการใช้บริการ และ/หรือ บริการอื่นใดเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น นอกจากนี้ หากบริษัทได้รับความเสียหายใดๆ จากการให้บริการโดยใช้หรืออ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชดใช้ต่อบริษัทในความเสียหายดังกล่าว

3.11 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการกระทำใด ๆ ผ่านบริการหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้บริการประเภทใดๆ ก็ตาม หากได้กระทำไปโดยการใช้รหัสประจำตัวแล้ว ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยผู้ขอใช้บริการ หรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม นอกจากนี้ ผู้ขอใช้บริการ ตกลงว่าการใช้รหัสประจำตัวถือเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย

3.12 ในกรณีมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่บริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใด เนื่องจากการให้บริการ หรือการดำเนินการใดๆ ตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการ โดยมิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท หรือในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการใช้บริการเพื่อกิจการใดซึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบและชดใช้บรรดาค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกประการโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

3.13 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้บริษัทมีสิทธิเพิ่ม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการแต่ละประเภทที่บริษัทเปิดให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าโดยการประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือแจ้งไปยัง ผู้ขอใช้บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ E-mail Address และ/หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ ยกเว้นการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมที่ส่งผลให้ผู้ขอใช้บริการเกิดภาระหรือความเสี่ยงเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด บริษัทต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการก่อน

3.14 ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงคู่มือ และเอกสารอธิบายวิธีการใช้บริการตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งผู้ขอใช้บริการได้รับหรือถือว่าได้รับไว้แล้วในวันที่ขอใช้บริการ รวมทั้งตามที่บริษัทจะได้กำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย

3.15 วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่ร้านค้าเก็บข้อมูลอันเนื่องมาจากใช้ในการประกันสินค้าในอนาคต

3.16 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล 25 ปี (เนื่องจากแผงโซล่าเซลล์ประกันไฟออก 25ปีเต็ม)

3.17 หากลูกค้ามึความประสงค์ที่ต้องการจะลบ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้าจัดเก็บ หรือสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว แจ้งความประสงค์มาทาง Line Official Account ของบริษัท (แอดไลน์ @pssolarcell มีเครื่องหมาย “@”)

3.18 ร้านค้าไม่มีนโยบายส่งต่อข้อมูลบุคคลหรือองค์กรไปให้บุคคลอื่นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

4. ราคา และรายละเอียดสินค้าและ/หรือบริการ

4.1 บริษัทจะแสดงราคาและรายละเอียดของรายการสินค้าและ/หรือบริการที่ปรากฏบนระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากบริษัทพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าและ/หรือบริการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยเร็ว

4.2 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงยินยอมว่า การใช้บริการอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล หากผู้ขอใช้บริการไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดของรายการสินค้าและ/หรือบริการที่ปรากฏบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ตรงกับสินค้าและ/หรือบริการที่ได้รับจริง ผู้ขอใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทเพื่อรับบริการหลังการขาย โดยการขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนรายการสินค้าและ/หรือบริการใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรับคืนผลิตภัณฑ์ของบริษัท

5. การคุ้มครองผู้บริโภค

5.1 สินค้าและ/หรือบริการบางประเภทบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการรับประกันคุณภาพสินค้าและ/หรือบริการมาพร้อมกับการซื้อสินค้าและ/หรือบริการ โดยผู้ขอใช้บริการสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันนั้นๆ ได้ที่หน้าลิงค์ของสินค้าและ/หรือบริการนั้นๆ

5.2 บริษัทเป็นเพียงผู้ประสานงาน และผู้สนับสนุนให้ผู้ขายสินค้าและ/หรือบริการ มีบริการหลังการขายและการรับประกันคุณภาพสินค้าและ/หรือบริการให้เป็นที่น่าพึงพอใจ แต่เงื่อนไขของการให้บริการหลังการขาย หรือการรับประกันคุณภาพสินค้าและ/หรือบริการนั้นๆ ถูกกำหนดโดยผู้ขายสินค้าและ/หรือบริการ ตามซึ่งบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

5.3 หากผู้ขอใช้บริการไม่พึงพอใจในสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ขอใช้บริการสามารถรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืน หรือขอเปลี่ยน หรือซ่อมแซมสินค้าและ/หรือบริการได้ ทั้งนี้ ตามนโยบายของบริษัท

6. นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

6.1 เงื่อนไขการรับเปลี่ยนสินค้า

6.1.1 ลูกค้าสามารถดำเนินการขอเปลี่ยนสินค้าได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

6.1.1.1 บริษัทจัดส่งสินค้าผิดรุ่นหรือผิดขนาดไม่ตรงกับคำสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า

6.1.1.2 ส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนของสินค้าไม่ครบ

6.1.1.3 สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ โดยต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า หากบริษัทพิจารณาแล้วพบว่า สินค้าที่ขอเปลี่ยนไม่มีปัญหา หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากสินค้ามิได้มีสาเหตุมาจากกรณีดังกล่าวข้างต้น หรือลูกค้าได้รู้อยู่แล้วตั้งแต่ในเวลาซื้อขายว่าสินค้ามีความชำรุดบกพร่องหรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากได้ใช้ความระมัดระวังอัน จะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชน หรือถ้าความชำรุดบกพร่องนั้นเป็นอันเห็นประจักษ์แล้วในเวลาส่งมอบและผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้น ไว้โดยมิได้อิดเอื้อน หรือทางบริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบตั้งแต่เมื่อเวลาซื้อขายว่าเป็นสินค้าที่ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุมัติคำขอเปลี่ยนสินค้าและให้ถือว่าคำตัดสินของทางบริษัทถือเป็นที่สุด

6.1.2 ลูกค้าสามารถดำเนินการขอเปลี่ยนสินค้าตามขั้นตอนการขอเปลี่ยนสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด

6.1.3 สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และยังไม่ถูกใช้งาน มีอุปกรณ์ เอกสาร และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าครบถ้วน ไม่มีอย่างหนึ่งอย่างใดเสียหายหรือสูญหายย

6.1.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสินค้าก่อนพิจารณาดำเนินการอนุมัติคำขอเปลี่ยนสินค้า

6.1.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายการเปลี่ยนสินค้าตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

6.1.6 บริษัทขอสงวนสิทธิ์งดคืนสินค้าทุกกรณี และสงวนสิทธิ์งดเปลี่ยนสินค้าที่เป็นรายการส่งเสริมการขาย (โปรโมชั่น) Clearance Sale ทุกชนิด

6.1.7 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายการเปลี่ยนสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้นโยบายการเปลี่ยนสินค้ามีผลใช้บังคับทันทีที่ได้ประกาศในเว็บไซต์ “Ps Solarcell”

6.2 ขั้นตอนการขอเปลี่ยนสินค้า

6.2.1 แจ้งขอเปลี่ยนสินค้ามาทาง Line Official Account ของบริษัท (แอดไลน์ @pssolarcell มีเครื่องหมาย “@”)

6.2.2 แจ้งรายละเอียดคำสั่งซื้อของสินค้า Serial Number ของสินค้า วิดีโอการเปิดสินค้าพร้อมรูปภาพสินค้า และ ข้อมูลเพิ่มเติมที่บริษัทอาจร้องขอ หากลูกค้าไม่สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่ทางบริษัทร้องขอภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทขอข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติคำขอเปลี่ยนสินค้าและยกเลิกคำขอเปลี่ยนสินค้าดังกล่าว

6.2.3 หลังจากบริษัทได้รับข้อมูลการขอเปลี่ยนสินค้าครบถ้วนและเป็นที่พึงพอใจแล้ว บริษัทจะดำเนินการพิจารณาอนุมัติคำขอเปลี่ยนสินค้าภายใน 3 วันทำการ

6.2.4 เมื่อลูกค้าได้รับการอนุมัติคำขอเปลี่ยนสินค้า ขอให้ลูกค้านำส่งสินค้ากลับมายัง บริษัท พีเอส อินเตอร์เทรด โซล่าเซลล์ จำกัด (เว้นแต่ เจ้าหน้าที่ของบริษัทแจ้งให้ลูกค้านำส่งสินค้าไปสถานที่ปลายทางอื่น) โดยบริษัทขนส่งเอกชนหรือไปรษณีย์ไทย

6.3 ข้อสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า

6.3.1 ลูกค้าแจ้งขอเปลี่ยนสินค้าเกินกำหนดระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

6.3.2 ลูกค้าไม่นำส่งข้อมูลสินค้าและหลักฐานประกอบการขอเปลี่ยนสินค้าตามที่บริษัทร้องขอหรือร้องขอเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทขอข้อมูลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

6.3.3 กรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับเปลี่ยนสินค้าของบริษัท

6.3.4 กรณีที่สินค้าไม่ตรงกับภาพตัวอย่างหรือสีที่อธิบายไว้เพียงเล็กน้อยซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานเป็นนัยสำคัญ เว้นแต่ มีการระบุรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน เช่น ลูกค้าซื้อสินค้าที่อธิบายไว้ชัดเจนว่า สายไฟสีดำ แต่ได้รับสายไฟสีแดง เป็นต้น

7. นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน 

7.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าและคืนเงินในทุกกรณี (ยกเว้นเปลี่ยนสินค้า ซึ่งอ้างอิงกระบวนการตามข้อ 6.1 ต่อไป)

8. นโยบายการรับประกัน

8.1 การรับประกันสินค้า

สินค้าแต่ละประเภทมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันสินค้าแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและ เงื่อนไขการรับประกันก่อนการยื่นคำร้องเพื่อรับบริการหลังการขาย หากคำร้องของผู้ขอใช้บริการ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้ากำหนด คำร้องนั้นๆ จะไม่ถูกอนุมัติ

8.2 การรับประกันการขนส่ง

8.2.1 หากลูกค้าสันนิษฐานว่าสินค้าที่ได้รับเกิดความเสียหายจากการขนส่ง สามารถส่งแจ้งทาง Line Official Account ของบริษัท (แอดไลน์ @pssolarcell มีเครื่องหมาย “@”)

8.2.2 หากพิสูจน์ทราบได้ว่าสินค้าได้รับความเสียหายจากการจัดส่ง (ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้จัดส่ง) บริษัทจะชดใช้ความเสียหายโดยการส่งสินค้าใหม่ให้ หรือ คืนเงินให้เท่ากับมูลค่าของออเดอร์ที่ ได้รับชำระจากลูกค้ามาแล้ว ทั้งนี้ การพิสูจน์ว่าสินค้าได้รับความเสียหายจากการจัดส่งหรือไม่นั้นให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

8.2.3 ในกรณีที่สินค้าได้รับความเสียหายจากการจัดส่ง ในกรณีที่ผู้จัดส่งเป็นบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ ก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการจัดส่ง ทั้งนี้ความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขความรับผิดของผู้ดำเนินการจัดส่งแต่ละรายไป

8.3 ขั้นตอนการยื่นคำขอให้บริษัทชดใช้ความเสียหายสืบเนื่องจากการขนส่ง

8.3.1 ยื่นคำขอให้บริษัทชดใช้ความเสียหายสืบเนื่องจากการขนส่งมาทาง Line Official Account ของบริษัท (แอดไลน์ @pssolarcell มีเครื่องหมาย “@”)

8.3.2 แจ้งรายละเอียดคำสั่งซื้อของสินค้า Serial Number ของสินค้า และวิดีโอการเปิดสินค้าพร้อมรูปภาพสินค้า หากลูกค้าไม่สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่ทางบริษัทร้องขอภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทขอข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติคำขอเปลี่ยนสินค้าและยกเลิกคำขอเปลี่ยนสินค้าดังกล่าว

8.3.3 หลังจากบริษัทได้รับข้อมูลการขอเปลี่ยนสินค้าครบถ้วนและเป็นที่พึงพอใจแล้ว บริษัทจะดำเนินการพิจารณาอนุมัติคำขอภายใน 3 วันทำการ

9. นโยบายการยกเลิก เปลี่ยน หรือแก้ไขคำสั่งซื้อ

9.1 การขอยกเลิกโดยบริษัท

9.1.1 บริษัทมีสิทธิ์ในการขอยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆของลูกค้าและคืนเงินให้ลูกค้าโดยเร็ว โดยจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็วที่สุดก่อนการยกเลิกโดยมิจำเป็นต้องแจ้งเหตุผลของ การยกเลิกให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น จากการยกเลิกคำสั่งซื้อ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

9.2 การขอยกเลิกโดยลูกค้า

9.2.1 ลูกค้าสามารถขอยกเลิกคำสั่งซื้อที่ไม่ใช่การชำระด้วยวิธีผ่อนชำระได้ภายในเวลาสี่ทุ่มวันเดียวกันกับที่บริษัทมีการรับชำระค่าสินค้าจากลูกค้า หากเลยเวลาสี่ทุ่มแล้วถือว่านับเป็นรอบของวันถัดไป (เว้นแตะมีการระบุเป็นเงื่อนไขอื่นในรายละเอียดสินค้า)

9.2.2 การขอยกเลิกคำสั่งซื้อที่เป็นการผ่อนชำระ หรือขอยกเลิกโดยที่ไม่ใช่วันเดียวกันกับ วันที่บริษัทมีการรับชำระค่าสินค้าจากลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ยกเลิกคำสั่งซื้อก็ได้ และในกรณีที่มีการอนุมัติ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเป็นจำนวน เท่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

9.3 การยกเลิกบริการขนส่ง

9.3.1 ในกรณีที่ลูกค้าขอยกเลิกเฉพาะบริการขนส่ง (เช่นกรณี เปลี่ยนใจจากบริการ “จัดส่งโดยขนส่งชั้นนำ” เป็น “มารับสินค้าด้วยตนเอง”) โดยได้มีการชำระเงินค่าบริการดังกล่าวเข้ามาแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าขนส่ง

9.4 การแก้ไขคำสั่งซื้อ

9.4.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาติให้ลูกค้าเปลี่ยนหรือแแก้ไขคำสั่งซื้อ

10. การส่งสินค้าปลายทาง

บริการขนส่งสินค้าของบริษัท จำกัดความรับผิดชอบเพียงการนำสินค้าไปถึงจุดนัดรับสินค้าปลายทาง ไม่รวมถึงการขนถ่ายสินค้าลงจากรถขนส่งสินค้า หากแต่อาจมีการให้ความช่วยเหลือตามสมควร จึงถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการในการขนถ่ายสินค้าลงจากรถขนส่งสินค้า

11. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณา ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้