ผลงานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

ผลงานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริด ซึ่งทางทีมงานได้เข้าไปติดตั้งมาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

ออนกริด 10 กิโลวัตต์ บ้านลค. ที่ ชลบุรี

ระบบออนกริด ขนาด 5 กิโลวัตต์ บ้านลค. ที่กทม.

ระบบไฮบริด ขนาด 5 กิโลวัตต์ บ้านลค. ชลบุรี